Zorg

Zorg door preventie

Zorg begint bij preventie. Daarom is ons klasmanagement gebouwd op gedifferentieerde werking. Reeds van bij de kleuters werken de leerkrachten gedifferentieerd: op maat van het kind. Door rekening te houden met de ontwikkeling, de mogelijkheden en de talenten van het kind proberen de klasleerkrachten er voor te zorgen dat het kind zo optimaal mogelijk toe komt aan ‘leren’. Het duidelijkste voorbeeld is ons gedifferentieerde huistaak: huistaak aangepast aan het kind.

Klasleerkracht

Door elke klasleerkracht wordt een kind-volgsysteem bijgehouden a.d.h.v. regelmatige observaties en vorderingstesten. Van daaruit wordt via een handelingsplan het leerproces bijgestuurd bijsturen of oplossingen gezocht voor leer-of gedragsproblemen.

Zorgleerkracht

De zorgleerkracht begeleidt kinderen met specifieke leerproblemen of leerachterstand. De zorgleerkracht ondersteunt ook de leerkrachten in de begeleiding van de leerlingen met leermoeilijkheden. De zorgcoördinator (Inge De Poorter) coördineert het geheel.

Zorgteam

Bij specifieke problemen kan een zorgteam georganiseerd worden. Hierbij komen de zorgcoördinator, zorgleerkracht, de klasleerkracht, de CLB-medewerker, de ouders en eventueel de directie samen om in onderling overleg de situatie te bespreken en een gezamenlijke strategie te bepalen.

Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) werkt nauw samen met de school bij de begeleiding van alle leerlingen.

🏠 Marialand 29, Gent
📧 marialand@vclbgent.be
📞 09 277 83 40
💻 http://vclbgent.be/ (Basisschool Crombeen info)

Bij de inschrijving licht de directeur de ouders in over de mogelijkheid tot weigering van individuele  C.L.B.-begeleiding en overhandigt hen in voorkomend geval een modelformulier. In het begin van het schooljaar wordt een samenwerkingscontract opgesteld met diverse aandachtspunten en ondersteunende activiteiten ter bevordering van de gezondheid van het kind (medische controles + voorlichting + luizencontroles, deelonderzoeken (oor- en oogcontroles)…) De medische ‘controle’ is wettelijk verplicht. De ouders hebben het recht zich te verzetten tegen vermelde arts. In dit geval dienen zij binnen de vijftien dagen met een aangetekende brief hun verzet mee te delen aan de equipe medisch schooltoezicht op voormeld adres. Zij moeten vervolgens binnen de negentig dagen een andere schoolarts kiezen die verbonden is aan een door de Vlaamse Regering erkende equipe medisch schooltoezicht. Beroepscommissie : adres kan bekomen worden bij de directie.

Externe zorgverleners

Onze school staat in nauw contact met therapeuten van verschillende revalidatiecentra. Maar wij werken ook goed samen met andere logopedisten en therapeuten. Zij bieden, in overleg met de leerkrachten en ouders, hulp aan kinderen met leerproblemen, buitenschoolse ergo – en logotherapie.