Onze visie

Bij ons is iedereen welkom. Bij ons mag je zijn wie je bent.
Onze gastvrijheid zorgt voor een weerspiegeling van de diversiteit in de maatschappij.
We leven samen in wederzijds respect voor en vertrouwen in elkaar.

Onze kleuterschool wil een thuis bieden aan ongeveer 140 kleuters vanaf 2,5 jaar tot 6 jaar.
Deze kleinschaligheid garandeert een familiale en hartelijke sfeer.
Echt zorg dragen voor deze kleuters is onze grootste prioriteit: een warm onthaal, goed contact met de juffen, een middag-slaapklasje voor de peuters, kwaliteitsvolle voor- en naschoolse opvang.

De lagere school verwacht elke dag ongeveer 200 leerlingen.
We leren samen, zoveel mogelijk op maat en tempo van het kind in ontwikkeling, met als doel een evenwichtige ontplooiing van de totale persoon.
We leggen nadruk op hun mogelijkheden en talenten, welbevinden en betrokkenheid.
We zetten in om ons onderwijs doeltreffend aan te pakken en aan een stimulerend opvoedingsklimaat te werken.

Op onze school werken we met een gemengd jaarklassensysteem:
De kinderen zitten in een klas, vooral met leeftijdsgenoten. Vaak werken ze ook in gemengde groepen waarin we een onderwijsaanbod op maat geven zodat de motivatie en goesting om te leren hoog gehouden wordt.

We zetten ons elke dag in voor een boeiende en leerrijke schooltijd: cultuuruitstappen, boerderij-, sport-, zeeklassen, ervaringsgericht leren, een klasbibliotheek, een vernieuwde, groene speelplaats,..

Kortom, een kindvriendelijke school waar iedereen welkom is.

Taal is ons middel om met elkaar in verbinding te staan, op veel verschillende manieren.
Communicatie tussen ouders, kinderen en het team verhoogt de betrokkenheid en het welbevinden van alle partners. Aandachtig luisteren, begrijpen en verwoorden zijn basisvoorwaarden in ons gezamenlijk groeiproces.

Ons onderwijsaanbod is gebaseerd op het leerplan ZILL.
Deze doelen proberen we met de kinderen te bereiken door gebruik te maken van sterke methodes en eigen ontwikkeld materiaal.
Gedurende het hele schooljaar houden we onze blik op de evolutie in de ontwikkeling van uw kind.
Deze evolutie delen we graag met jullie.
Voor de kleuters gebeurt dat op de verschillende oudercontacten waartoe je uitgenodigd wordt.
Voor de kinderen van de lagere school is er, naast de oudercontacten, ook een rapport.


Een woordje uitleg bij het rapport:
We kijken naar de totale ontwikkeling van je kind… dus niet alleen kennis en inzichten (denken, weten, verbanden leggen, …) staan centraal.
Maar zeker ook belangrijke vaardigheden (doen en handelen) en attitudes (voelen en zijn) voor het leren en voor het leven.

We kiezen zowel voor een schriftelijke vorm van communicatie over de ontwikkeling van je kind met een rapport maar ook voor mondelinge communicatie in SAMEN-gesprek.
Iedereen komt aan het woord: de leerkracht, je kind en jullie als ouder.

Is er iets wat je kind nog kan leren? Dan blijven we SAMEN proberen!
Wat kan je kind goed?
Is er iets wat je kind heel goed kent?
Dat is misschien wel zijn of haar talent!

Er zijn vier rapporteringsperiodes: eind oktober (herfst-), Kerst (winter-), Pasen (lente-) en eind juni (zomerrapport).
Met uitzondering van het kerstrapport wordt telkens een oudercontact gepland.

Belangrijke accenten :

  • We kiezen ervoor om belangrijke basisvaardigheden te evalueren. 
  • Het rapport wordt aangevuld met een toetsenmap en kijkwijzers/groeifiches. 
  • We kiezen ervoor om niet alleen en niet voor alles punten te gebruiken. 
  • We duiden de ontwikkeling van je kind aan met een symbool (boom). 
  • Het symbool bij elk onderdeel duidt aan in welke mate je kind het vooropgestelde doel verworven heeft, volgens  de verwachtingen van het nieuwe leerplan ZILL (zin in leren, zin in leven). 
  • De betekenis van de symbolen vind je hieronder terug. 
  • Kinderen kunnen, naargelang hun eigen noden, gebruik maken van hulpmiddelen. 

Een beginnerik kan het nog niet.
Het leerdoel of de vaardigheid is niet bereikt.
Ik begrijp het nog niet en heb veel sturing, hulp of hulpmiddelen nodig.

Een doorgroeierik ben op weg.
Het leerdoel is nog niet voldoende bereikt. Ik heb nog hulp en ondersteuning nodig van de begeleider. Ik weet welke hulpmiddelen ik kan gebruiken, maar weet nog niet hoe.

Een gevorderdeik kan het.
Het leerdoel of de vaardigheid is voldoende bereikt.

Een expertik kan het vlot. 
Het leerdoel of de vaardigheid is bereikt en volledig geïntegreerd.
Ik heb geen begeleiding meer nodig en ben in staat om anderen te helpen.

Contacteer ons